1. Política de protecció de dades personals

SEELEN ARTESANA, S.L. (en endavant, “SEELEN”) informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser obtingudes per la navegació a través del seu lloc web.

En aquest sentit, SEELEN garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

2. Recollida, finalitat i tractament de dades

SEELEN té el deure d’informar als usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es puguin dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o bé en complimentar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit SEELEN serà considerada com a responsable de les dades obtingudes mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

A la seva vegada SEELEN informa als usuaris de que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.

Les operacions, gestions i procediment tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobres dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals que siguin recollides a través del lloc web de SEELEN, i per tant tinguin la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades en els fitxers declarats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per SEELEN.

3. Comunicació d'informació a tercers

SEELEN informa als usuaris de que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció de que l’esmentada cessió de dades estigui emparada per una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat del tractament. En aquest últim cas, sols es durà a terme la cessió de dades al tercer quan SEELEN disposi del consentiment exprés de l’usuari.

4. Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part d’SEELEN, els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per a fer ús de l’exercici d’aquest drets, l’usuari s’haurà d’adreçar mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: SEELEN ARTESANA, S.L., CALLE ARAGÓN, Nº 12, 22549 VENCILLÓN (HUESCA) o l’adreça que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. L’esmentada comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’interessat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.